ВХОД В ПРОФИЛ
Влез в профила си като използваш своя имейл адрес
СЪЗДАЙ НОВ ПРОФЛ
ВЛЕЗ В ПРОФИЛА
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОЛИЧКАТА
Количката е празна.
Отстъпка:
0 лв.
0
Транспорт:
0 лв.
0
Крайна цена с ДДС:
0 лв.
0
ВИЖ КОЛИЧКАТА
ПОРЪЧАЙ
ВХОД
1113 София, България
бул. Цариградско шосе No125 бл. 26Б
email за връзка
sales@kvantservice.com
Пон - Пет: 10.00 - 18.00
Събота: 10.30 - 14.30
Вижте видео
"Как да ни намерите"

Общи условия

1. Конфиденциалност на данните


Квант Сервиз ООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.2. Съгласие за покупка


Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Квант Сервиз ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от Квант Сервиз ООД и натискане на бутона „изпрати“. Приемайки общите условия, потребителят декларира, че е прочел и се е запознал с допълнителните материали и документация, прилежащи към съответния модел в онлайн магазина (бутонът "Документация"), уточняващи промоционални оферти, гаранционни условия и особености в гаранционната политика, както и такива, касаещи аксесоари и консумативи, когато такива са налични.3. Стартиране на поръчка


Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден, или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно, в началото на следващата работна седмица, или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.4. Промяна или отказ от поръчка


Клиентът има правото да промени поръчката си, или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на потвърждаването й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол се унищожава. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.


5. Проследяване на пратка


Квант Сервиз ООД има ангажимента да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания, Квант Сервиз ООД се задължава да уведоми потребителя, веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност. В случай на загуба или повреда от страна на куриерската компания, Квант Сервиз ООД се задължава да изпрати повторно пратката. Повредената или счупена стока се изпраща задължително обратно в Квант Сервиз ОООД.6. Получаване на пратка


Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителят получава стоките с прилежащ комплект документи: фактура и приемо-предавателен протокол (гаранционна карта).7. Отказ от получаване на пратка


Потребителят има право да се откаже от договора и да върне стоката в рамките на 15 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Квант Сервиз ООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталиран допълнителен софтуер, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката.


При отказ, моля свържете се с нас по удобен за вас начин.


Квант Сервиз ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно чл. 50 от ЗЗП.


8. Дефиниция на продавач, производител, потребителска стока и ремонт


В тази секция се дефинират понятията продавач, производител, потребителска стока, ремонт и поправка на потребителски стоки.


Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.


(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.


(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях.


9. Гаранционни условия и рекламация


Търговската гаранция от онлайн магазин kvantservice.com се предоставя от Квант Сервиз ООД. Предявяването на рекламации, се извършва само на адреса на Квант Сервиз ООД : София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б.
Срокът на търговската гаранция за всеки продукт е упоменат в раздела "Гаранция" в описанието на всеки модел  на сайта и/или в гаранционната карта, предоставена при доставката на поръчан продукт. Търговската гаранция обхваща територията на Република България и/или други държави в случаите, когато това е изрично упоменато в описанието или гаранционната карта на модела. В случаите, в които не е предоставена гаранционна карта, срокът на търговската гаранция се определя от описанието на продукта в получено от клиента електронно писмо, потвърждаващо поръчка в онлайн магазина. За начална дата на търговската гаранция се счита датата на гаранционна карта, удостоверяващи договора за продажба.
Ако по време на гаранционния срок, стока закупена от Квант Сервиз ООД се повреди, то тя подлежи на гаранционен ремонт.

Квант Сервиз ООД се задължава да приведе рекламираната стока във вида, в която е била продадена на купувача. Максималният срок за привеждане на стоката в първоначален вид и състояние е 14 (четиринадест) работни дни от момента, в който тя е предадена в сервиза на фирмата.

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП):


Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.


Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.


(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:


1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;


3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.


(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:


1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с друга такава или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.


(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.


(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на Квант Сервиз ООД покупните документи за стоката, а именно: оригинал или копие от оригиналната фактура плюс оригинал или копие от касовата бележка придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Квант Сервиз ООД не по-късно от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Квант Сервиз ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Квант Сервиз ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
Гаранционите условия важат на територията на България с изключение на случаите, в които е изрично упомнето, че продуктът притежава международна гаранция и нейния период на давност.
Рекламацията се предявява пред служител на Квант Сервиз ООД или пред упълномощено от него лице.
Рекламации относно закупени от Квант Сервиз ООД стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.


10. Поддръжка


Почистване от неправилна поддръжка (замърсяване, натрупана прах, заливане на лаптопа с течност и др.) не са включени в гаранцията на преносимия компютър. Ако вентилаторът работи добре, това означава, че при нормални условия, лаптопът няма да прегрява. Голям брой проблеми свързани с прегряващи лаптопи се решават като преместите устройството на място, където изходът за вентилация няма да бъде блокиран. Трябва да сте сигурни, че той няма да се задръсти с прах, а ако това се случи, почистването на вентилатора е от първостепенна важност. Носете вашия преносим компютър периодично за профилактика (в зависимост от средата, в която използвате лаптопа), като се препоръчва това да се извършва между 6 и 12 месеца в оторизиран сервиз. Тази услуга е платена. Батерията е консуматив и гаранционният й срок е 1 (един) месец от датата на продажбата.Квант Сервиз ООД може да възстановява в гаранционен срок само продаден софтуер на потребителя от КВАНТ СЕРВИЗ ООД. Продаденият софтуер на потрeбителя от КВАНТ СЕРВИЗ ООД трябва да е описан задължително във фактурата за продажба. Ако във фактурата за продажба не е описано изрично, че КВАНТ СЕРВИЗ ООД продава софтуер на потребителя, това означава, че е продаден само хардуер. Тогава сервизната гаранционна поддръжка се поема само за хардуера описан във фактурата. Квант Сервиз ООД не носи по никакъв начин отговорност за потребителската информация на клиента.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

Устройствата трябва да са включени към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип „шуко”. Електрическото напрежение трябва да е в диапазон 220V ±10%, а честотата 50 Hz ± 1Hz. При обединяване на няколко устройства в обща конфигурация е необходимо те да се включат в електрическата мрежа чрез общ разклонител от една фаза или са свързани галванично. Желателно е използването на непрекъсваеми токозахранващи устройства.11. Случаи, в които потребителят не може да се откаже от закупената стока(и)


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние, или от договора извън търговския обект не се прилагат в следните случаи:
 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;


 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца, и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;


 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя, или съобразно неговите индивидуални изисквания; (в това число направени индивидуални поръчки, за продукт/и със статус "с предварителна поръчка")


 4. за доставка на запечатани звукозаписи, или видеозаписи, или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;


 5. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


Забравена парола
Моля, въведете имейл адрес и ще получите инструкции как да рестартирате паролата си
ОК
Изпрати запитване
ТАРИФА ЗА ТРАНСПОРТ С КУРИЕР
 • Лаптопи - Безплатна доставка за България
 • Компютри - 10лв доставка за България
 • WorkStations - 10лв доставка за България
 • Монитори - 10лв доставка за България
 • Сървъри - 10лв доставка за България
 • Компоненти - 10лв доставка за България
Посочените по-горе цени са с включен ДДС и са валидни само за територията на България.
При поръчка на повече от един продукт, клиента заплаща 5лв с ДДС за доставка на всеки следващ продукт.
Грешка
Грешен имейл или парола!
ОК
Продуктът е успешно добавен във вашата количка!
клас
втора употреба
ПРОДЪЛЖИ
КЪМ КОЛИЧКАTA